บทบาทของสตรีในการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ห้องประชุม ๒๓๐๓ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ

ในการทำความเข้าใจกับบทบาทของสตรีนั้น  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นชาวพุทธถึง ร้อยละ ๙๕ มากกว่าประเทศอื่นใดในโลก (ประเทศพม่า อันดับสอง มีประชากรชาวพุทธร้อยละ ๘๗) ในการพิจารณาเรื่องบทบาทของสตรีในการทำนุบำรุงและส่งเสริมพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญ

Continue reading “บทบาทของสตรีในการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา”

ศากยะธิดา ตอนที่ ๓

ฉัตรสุมาลย์

นับตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๙๑ ศากยะธิดาเวียนไปจัดงานประชุมในประเทศต่างๆทุกสองปี เขมร ลุมพินี (เนปาล) ไต้หวัน เกาหลี มองโกเลีย เวียตนาม ไทย เวสาลี (อินเดีย) อินโดนิเซีย และล่าสุดจะจัดใน ค.ศ.๒๐๑๗  คือที่ฮ่องกง

Continue reading “ศากยะธิดา ตอนที่ ๓”

ศากยะธิดา ตอนที่ ๒

ฉัตรสุมาลย์

กำลังเล่าถึงเมื่อศากยะธิดามาที่ศรีลังกา ท้าวความไปนิดหนึ่ง หลังจากที่จัดการประชุมครั้งแรกที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย (ค.ศ.๑๙๘๗) คณะผู้จัดงานได้เข้าพบองค์ทะไลลามะเพื่อขอพร และขอแนวทาง ท่านรับสั่งว่า ครั้งต่อไปควรจัดงานประชุมที่ประเทศไทย และศรีลังกา เป็นต้น คือเป็นประเทศที่ยังไม่มีภิกษุณี  เพื่อให้การประชุมศากยะธิดาเป็นการกรุยทางให้คนในพื้นที่ได้มีความคุ้นชินกับภิกษุณีมากขึ้น

Continue reading “ศากยะธิดา ตอนที่ ๒”