บทความ

บทความ ผลงานของหลวงแม่

แจงขั้นตอนบวช ‘ภิกษุณี’

สืบเนื่องจากข่าวหน้า ๗ ในมติชนรายวัน (๑๓ เมษายน ๒๕๕๙) ให้ข้อมูลว่า หลวงแม่ธัมมนันทาเป็นสิกขมานามา ๒ ปี เป็นภิกษุณีมา ๑๐ พรรษา สามารถให้การอุปสมบทภิกษุณีได้เองแล้วนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ท่านจึงให้ข้อมูลปรากฏในมติชนรายวัน (หน้า ๗) วันที่ ๑๕ เมษายน ๕๙ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)
บทความ ผลงานของหลวงแม่

การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทที่ศรีลังกา

สตรีในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาสายเถรวาทนั้น มีความพยายามที่ออกบวชเป็นภิกษุณีมาหลายทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากขาดความพร้อม ที่สำคัญที่สุด คือเรื่องภาษา

ในประเทศศรีลังกา ไปรับสายการอุปสมบทมาจากวัดซีไหล ในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑  มีทศศีลมาตา ๕ รูปเดินทางไปอุปสมบท  แต่ไม่สามารถอ่านพระปาฏิโมกข์ที่เจ้าภาพให้มาเป็นภาษาอังกฤษได้  เมื่อกลับมาศรีลังกาก็ไม่สามารถรักษาคณะสงฆ์ไว้ได้ เพราะไม่อยู่กันเป็นคณะสงฆ์ ไม่มีการทำสังฆกรรมร่วมกัน ไม่มีการสวดปาฏิโมกข์ เป็นต้น

(เพิ่มเติม…)
บทความ ผลงานของหลวงแม่

๕ สร้าง…ขั้นตอนการทำงานของสังฆะวัตรทรงธรรมกัลยาณี

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐

เน้น ๕ สร้าง คือ สร้างตน สร้างคน สร้างงาน สร้างระบบ และสร้างสังฆะ

สังฆะจะอยู่ไม่ได้ หากสมาชิกไม่เข้าใจว่า เมื่อเข้ามาสู่สังฆะแล้ว ต้องเน้นการปฏิบัติตน ซึ่งหมายถึงความเข้าใจในเป้าหมายของการออกบวช ที่จะละคลายความยึดมั่นในตนที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานร่วมกัน  หลายคนเมื่อเห็นพื้นที่และบรรยากาศของวัตรที่เป็นวัตรแรกที่เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มาปฏิบัติธรรม  ก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือ โดยเข้าใจว่าตนจะมาให้ วัตรเป็นผู้รับ มีความคาดหวังที่ไม่ตรงกับสังฆะ  เมื่อเข้ามาช่วยวัตรได้พักหนึ่งก็ล้า เพราะคาดหวังว่าจะต้องได้รับคำชม คำสรรเสริญ เพราะเข้ามาทำงานในฐานะเป็นผู้ให้วัตร

(เพิ่มเติม…)