จดหมายข่าว พุทธสาวิกา ผลงานของหลวงแม่

จดหมายข่าวพุทธสาวิกา

วัตถุประสงค์

๑.สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์

๒.สนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธบริษัท ๔

๓.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภิกษุณีสงฆ์ทั่วโลก

๔.ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิกมูลนิธิพุทธสาวิกา

(เพิ่มเติม…)