ถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

จากหนังสือ “ถาม-ตอบ เรื่องภิกษุณี” และ “เส้นทางภิกษุณีสงฆ์ จากอินเดียสู่ประเทศไทย”

โดย ธัมมนันทาภิกษุณี

(อ้างอิงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

(เพิ่มเติม…)