โครงการเข้าเงียบ

กิจกรรม ในประเทศ โครงการเข้าเงียบ

โครงการเข้าเงียบ 5 วัน

ทุกวันนี้ ผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และแสวงหาวัดซึ่งเปิดโอกาสให้เข้ามาพักค้างเพื่อปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามผู้หญิงเหล่านี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและความปลอดภัยของสถานที่

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ทั้งผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้มาขอเข้าเงียบที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเพราะว่าเป็นวัตรผู้หญิงซึ่งมีความปลอดภัยและมีภิกษุณีธัมมนันทาเถรีผู้ซึ่งมีความรู้ทั้งสมถและวิปัสสนาภาวนาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ ดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้จึงมีอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติในสถานที่ที่ปลอดภัย


แนะนำหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น

(เพิ่มเติม…)