กิจกรรม ในประเทศ โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (IMT)

โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (IMT)

โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

The 6th International Monastic Trainning (IMT) on June 1-15, 2020

วัตรทรงธรรมกัลยาณี ร่วมกับมูลนิธิพุทธสาวิกา ได้จัดอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ

ครั้งแรกในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๘  มีภิกษุณีจากประเทศอินเดียมาร่วม ๔ รูป บาสิกา ๑ ท่าน ภิกษุณีจากเวียตนามมาร่วม ๕ รูป

(เพิ่มเติม…)