กิจกรรม ในประเทศ วัตรกับการจัดการขยะ

วัตรกับการจัดการขยะ Eco-temple

ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เริ่มต้นงานวิจัยเรื่องพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๒๘ และโครงการนี้ โดยการนำเสนอของคุณแนนซี่ แนช ได้รับรางวัลโรเล็กซ์ ในปีถัดมา  ดร.ฉัตรสุมาลย์ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยก็ได้ไปร่วมในการรับรางวัลที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในครั้งนั้นด้วย

ครั้นบวชเป็นธัมมนันทาภิกษุณีต้องบริหารจัดการวัตรทรงธรรมกัลยาณี ท่านก็นำแนวทางพุทธปรัชญาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการวัตร  ต่อมา ภิกษุณีธัมมปณีตาเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกวัตร จึงรับทอดความคิดจากการเรื่มต้นของหลวงแม่นำมาสู่ภาคปฏิบัติ ด้วยความวิริยะ ขยัน อดทน  และท้ายที่สุด หลวงพี่ท่านเห็นว่า การเก็บ และจัดการขยะเป้นการปฏิบัติธรรมโดยแท้  เพราะไม่มีใครมาจัดการขยะในใจของเราได้ดีกว่าตัวเรา


(เพิ่มเติม…)