กิจกรรม ในประเทศ บิณฑบาตและถวายกองทาน

บิณฑบาตและถวายกองทาน

ทุกวันอาทิตย์ และวันพระ

06.00 น. บิณฑบาตตอนเช้า

10.00 น. พิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมจากหลวงแม่

นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า

*พิธีถวายกองทาน เป็นการแสดงความระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความกตัญญูกตเวทิตา 
เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ก็ระลึกถึงพระคุณท่าน จัดการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
และถวายแด่เทพพรหมทั้งหลาย รวมทั้งผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติก่อน
ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่สมัยหลวงย่า (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์)