ภิกษุณี : ภารกิจ “เติมเต็มพุทธบริษัท 4” ของภิกษุณีธัมมนันทา

ในแบบเรียนพุทธศาสนาของรัฐไทย ภิกษุณีเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4 บริวารของพุทธศาสนา ในรัฐธรรมนูญไทยเขียนไว้ว่า รัฐพึงส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมพุทธศาสนาสายเถรวาท ทว่าในพุทธศักราชปัจจุบัน คณะสงฆ์และรัฐไทย กลับไม่รับรองการบวชเป็นภิกษุณีของผู้หญิง

ผู้หญิงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง

นิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทยในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ จะเน้นเรื่องผู้หญิงเป็นหลัก โดยนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ ภิกษุณีธัมมนันทา เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ตามปกของนิตยสารที่แนบมาค่ะ