ปฏิทินกิจกรรม

ตารางกิจกรรมวัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ.๒๕๖๓

…………………………………………………………………………………………………………….

๓๑ธันวาคม ๖๒๑ มกราคม ๖๓      สวดมนต์ข้ามปี

๓-๗ มกราคม ๖๓                                เข้าเงียบ

๒๙ กุมภาพันธ์- ๑ มีนาคม ๖๓             อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๑

๑-๕ มีนาคม ๖๓                                  โครงการเข้าเงียบ (Silent Retreat)

๖-๑๕ เมษายน ๖๓                                บรรพชาสามเณรี  รุ่นที่ ๒๔

๑-๕ พฤษภาคม ๖๓                              โครงการเข้าเงียบ (Silent Retreat)

๑-๑๕ มิถุนายน ๖๓                               โครงการอบรม International Monastic Training  6 (IMT6)

๔-๖ กรกฎาคม ๖๓                              โครงการอบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๒

    ๖ กรกฎาคม ๖๓                              เข้าพรรษา

๘-๑๒ กรกฎาคม ๖๓                           โครงการเข้าเงียบ Silent Retreat

๑๕-๑๖ สิงหาคม ๖๓                           โครงการอบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๓

๓-๗ กันยายน ๖๓                                โครงการเข้าเงียบ Silent Retreat

     ๒ ตุลาคม ๖๓                                 ออกพรรษา

   ๑๘ ตุลาคม ๖๓                                 กฐิน

๑-๕ พฤศจิกายน ๖๓                           โครงการเข้าเงียบ Silent Retreat

๗-๑๒ พฤศจิกายน ๖๓                        Asian Buddhist Connection Conference (ABC4) , Nepal  (เลื่อน)

๕-๑๔ ธันวาคม ๖๓                              บรรพชาสามเณรี รุ่นที่ ๒๕

 

หมายเหตุ

ทุกวันอาทิตย์
และวันพระ มีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมเป็นประจำ

นักศึกษา
พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า