ไม่มีหมวดหมู่

สมุดเยี่ยม

(ภาพจาก Internet)

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๔ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี)เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม (ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๖) ท่านได้แวะมาเยี่ยมที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี  และเขียนในสมุดเยี่ยมว่า

“ได้เข้ามาเยี่ยมสำนักนี้  เกิดความรู้สึกว่า การทำความเจริญนั้น ต้องมีความอดทนเป็นกำลังสำคัญที่จะชาวยให้ฟันฝ่าอุปสัคให้หลุดพ้นไปได้  ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสัค  สำนักนี้ ตั้งขึ้นด้วยปัญญาและความเพียร  ความยอมสละของผู้มีใจเป็นกุศล  หวังความสุข ความเจริญ แก่เพื่อนมนุษย์ไม่เลือกหน้า  จึงขออานุภาพพระศรีรัตนตรัย และกุศลจิตอันแรงกล้าของทุกคนที่เห็นชอบด้วย จงบันดาลให้กิจการของสำนักนี้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จโดยสวัสดีทุกประการ “

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระองค์ท่าน