แจกหนังสือ

โครงการหนังสือแจกงานศพ

สำหรับงานศพที่เร่งด่วน และแสวงหาหนังสือแจกงานศพ วัตรทรงธรรมฯ มีโครต้าหนังสือแจกงานศพ ได้งานละ ๒๐๐ เล่ม สามารถขอรับได้ที่ ปชส.ของวัตร ๐๓๔-๒๕๘-๒๗๐
เป็นโครงการที่จัดให้เป็นธรรมทาน