แจ้งการเลื่อนและงดกิจกรรม

  เนื่องจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 วัตรทรงธรรมกัลยาณีได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาในวงกว้าง จึงจำเป็นปิดวัตรและขอยกเลิกและเลื่อนกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.ยกเลิกโครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (IMT) ครั้งที่ ๖ 
  ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒.เลื่อนการจัดประชุม The 4th Asian Buddhism Connection Conference (ABC4) ครั้งที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ออกไป
(วัน เวลาจะประกาศให้ทราบในภายหลัง) 

๓.ยกเลิกโครงการเข้าเงียบของ ปี ๒๕๖๓ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ