“เลื่อนงานบรรพชาสามเณรี วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓”

สืบเนื่องจากการแพร่กระจายของโควิด-19
ทางวัตรขอเลื่อนงานบรรพชาในวันที่ ๖ เมษายน ๖๓ ออกไปก่อน
สำหรับผู้ที่กรอกใบสมัครและทางวัตรได้ตอบรับแล้ว จะแจ้งกลับไปที่ท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีงานบรรพชา

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม และ เพจ Thai Bhikkhunis