โครงการเข้าเงียบ 5 วัน

ทุกวันนี้ ผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และแสวงหาวัดซึ่งเปิดโอกาสให้เข้ามาพักค้างเพื่อปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามผู้หญิงเหล่านี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและความปลอดภัยของสถานที่

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ทั้งผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้มาขอเข้าเงียบที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเพราะว่าเป็นวัตรผู้หญิงซึ่งมีความปลอดภัยและมีภิกษุณีธัมมนันทาเถรีผู้ซึ่งมีความรู้ทั้งสมถและวิปัสสนาภาวนาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ ดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้จึงมีอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติในสถานที่ที่ปลอดภัย


แนะนำหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น

แนะนำหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น

ปีนี้หลวงแม่มอบหมายให้หลวงพี่ธัมมปริปุณณา สอนกัมมัฏฐานระยะสั้นและระยะยาว ภายในพรรษา สมาชิกสังฆะเองเข้าเงียบเดือนละ ๑๐ วัน  แต่ตามปกติแล้ว จะเปิดเข้าเงียบสำหรับสาธุชนทั่วไป เดือนละ ๕ วัน หรือตามแต่จะนัดหมาย

หลวงพี่ธัมมปริปุณณา เดิมคืออาจารย์ดร.สีรีรัตน์ เชษฐสุมน  เคยสอนที่ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนท่านได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ ของ ม.เกษตรศาสตร์ ไปศึกษาปริญญาเอกจากนิวซีแลนด์ และจบการศึกษาที่นั่น ท่านเริ่มสนใจการปฏิบัติจริงจัง และได้ปฏิบัติสมถะกับหลวงพ่อสุมโนดาบส อาศรมเวฬุวันที่เชียงราย ต่อจากนั้น ได้ศึกษาวิปัสสนากับอาจารย์ปราณี สำเริงราชย์ สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะที่ประจวบคิรีขันธ์ และฝึกปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนากับท่านอาจารย์ชานนท์ ชยฺนันโท (วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี) ที่ศาลาธรรม ปทุมธานี ท่านได้เรียนสมถะเพื่อการเยียวยาจากหลวงแม่ธัมมนันทาด้วย

บนเส้นทางการเป็นภิกษุณีท่านได้บรรพชาสองครั้ง ครั้งที่สองอยู่ยาวจนรับสิกขมานาครบสองพรรษา ก่อนที่จะไปรับการอุปสมบทที่พุทธคยา เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ท่านเป็นสมาชิกสังฆะประจำอยู่ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี  

ในปี พ.ศ. 2563 วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามจึงจัดให้มีการเข้าเงียบในช่วงระยะเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 : ระหว่าง วันที่ 2-6 มกราคม

ช่วงที่ 2 : ระหว่าง วันที่ 1-5 มีนาคม  

ช่วงที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 

ช่วงที่ 4 : ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 

ช่วงที่ 5 : ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน

ช่วงที่ 6 : ระหว่างวนัที่ 1-5 พฤศจิกายน

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภิกษุณีธัมมนันทาเถรีและภิกษุณีธัมมปริปุณณา