ข่าว

การอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 2562

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการอุปสมบทภิกษุณีเถรวาทนานาชาติที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยที่สมาคมมหาโพธิ์อินเดียเป็นเจ้าภาพจัดงาน ผู้ขอบวชทั้งหมด ๒๔ คน เป็นจีน ๓ ไทย ๘ และเวียตนาม ๑๓ คณะกรรมวาจาจารย์เป็นพระภิกษุและภิกษุณีที่มีความเชี่ยวชาญในการอุปสมบทภิกษุณีมาขากศรีลังกา โดยฝ่ายพระภิกษุ มีพระภิกษุดร.กะลูปหานะ เป็นกรรรมาวาจาจารย์ พระอาจารย์สุธรรมเป็นอนุสาวนาจารย์ ฝั่งภิกษุณี มีพระภิกษุณีวิจิตนันทา เป็นกรรมวาจาจาริณี พระภิกษุณีวินัยธาริณี เป็นอนุสาวนาจาริณี (ทั้งคู่พรรษา ๑๗)
ท่านธัมมนันทา (พรรษา ๑๖) เป็นปวัตตินี สำหรับผู้ขอบวชชาวไทย
ท่านหลิวฟับ (พรรษา ๑๗) เป็นปวัตตินี สำหรับผู้ขอบวชชาวเวียตนาม
ท่านวิจิตนันทา (พรรษา ๑๗) เป็นปวัตตินี สำหรับผู้ขอบวชขาวจีน
ท่านสิวลีเถระ เป็นอุปัชฌาย์สำหรับผู้ขอบวชทั้งหมด
สำหรับสีมาที่ใช้ในการอุปสมบทนั้น ได้รับความเมตตาจากท่านดร.ชัยชนะ เจ้าอาวาสวัดลาวอินเตอร์เนชั่นแนลให้จจัดพิธีอุปสมบทที่อุโบสถของวัดท่านได้ เพราะมีสีมาที่ถูกต้องตามพระวินัยของเถรวาท
เนื่องจากผู้ขอบวชมีจำนวนมาก ไม่สามารถจะบวชเสร็จในวันเดียวได้ เพราะการบวชต้องทำการสวดทั้งในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ โดยภิกษุณีสงฆ์จะตรวจสอบอันตรายิกธรรม ๒๔ ข้อ (ของพระภิกษุมีเพียง ๑๓ ข้อ)ให้ผู้ขอบวชบริสุทธิ์เสียก่อน แล้วจึงนิมนต์ให้พระภิกษุสงฆ์ให้การอุปสมบท และการอุปสมบททำได้เพียงครั้งละ ๓ รูป
จึงแบ่งการอุปสมบทเป็นสองวัน วันที่ ๒๘ เป็นชุดของผู้ขอบวชจากจีน ๓ และจากเวียตนาม ๙
วันที่ ๒๙ เป็นชุดชาวไทย ๘ เวียตนาม ๑ ในกลุ่มชาวไทยและเวียตนามนั้นมีการทำทัฬหีกรรม คือประกาศเข้าสังฆะเถรวาทให้ถูกต้อง ๒ รูป ด้วย
ในฝ่ายภิกษุณีนานาชาติที่เข้าร่วมในการอุปสมบทครั้งนี้มีไม่น้อยกว่า ๑๔ รูป ทั้งสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ไทย เวียตนาม ศรีลังกา จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ
พระภิกษุผู้ใหญ่ที่เมตตามาร่วม มีท่านภิกษุโพธิ (จากอเมริกา) มหานายกมหินทวังสะ (ศรีลังกา) ดร.วรสัมโพธิ (บังกลาเทศ) เป็นต้น
ในฝ่ายภิกษุณีจากไทยที่ไปร่วม นอกจากท่านธัมมนันทาที่ทำหน้าที่เป็นปวัตตินีแล้วก็มีภิกษุณีธัมมวิริยา ธัมมชยา ธัมมกรุณา(จากนครปฐม)ธัมมกมลา และนันทสีลา(จากเกาะยอ)หลวงพี่เพชร(อุทัยธานี) หลวงพี่สุธัมมิกา(ลำปาง) หลวงพี่ทิพโอสถ(พุทธคยา) ส่วนภิกษุณีใหม่ ได้แก่ ภิกษุณีธัมมประภา ธัมมวจี ธัมมรชฏา ธัมมปริปุณณา ธัมมสุมนา (จากนครปฐม) รตนวิสุทธา ธัมมภัททา (จากสงขลา) สุปัญญา (หนองคาย) คณะผู้จัดงานกราบขอบคุณ ท่านสีวลีเถระ เลขาธิการสมาคมมหาโพธิ์ ที่มีความคิดกว้างไกล เป็นผู้เริ่มต้นคิดให้จัดงานอุปสมบททที่พุทธคยาภายใต้ร่มของสมาคมมหาโพธิ์ ขอขอบคุณท่านดร.ชัยชนะ เจ้าอาวาสวัดลาว ที่ให้ใช้สีมา และขอขอบคุณพระภิกษุและภิกษุณีทุกรูปที่มาร่วมในงานอุปสมบททั้งสองวัน

1.(Samaneri Ordination in Bodh Gaya) on 01/28/2019 Part 1

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

2.(Samaneri Ordination in Bodh Gaya) on 01/28/2019 Part 2

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

3.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/28/19 Group 1

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

4.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/28/19 Group 2

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

5.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/28/19 Group 3

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

6.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/28/19 Group 4

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ