Ajahn Brahm*, “อาจารย์พรหม” พระวิสุทธิสังวรเถร

“อาจารย์พรหม” พระวิสุทธิสังวรเถร (ปีเตอร์ พฺรหฺมวํโส)
https://th.wikipedia.org/wiki/

พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโสภิกฺขุ) หรือ “พระพรหมวังโส” หรือตามที่รู้จักในหมู่ลูกศิษย์ว่า “อาจารย์พรหม” (อังกฤษ:Ajahn Brahm) เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะมหานิกายชาวอังกฤษ หนึ่งในศิษย์ชาวต่างประเทศของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ เมืองเซอร์เพนไทน์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นอดีตวัดสาขาของวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทย