๕ สร้าง…ขั้นตอนการทำงานของสังฆะวัตรทรงธรรมกัลยาณี

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐

เน้น ๕ สร้าง คือ สร้างตน สร้างคน สร้างงาน สร้างระบบ และสร้างสังฆะ

สังฆะจะอยู่ไม่ได้ หากสมาชิกไม่เข้าใจว่า เมื่อเข้ามาสู่สังฆะแล้ว ต้องเน้นการปฏิบัติตน ซึ่งหมายถึงความเข้าใจในเป้าหมายของการออกบวช ที่จะละคลายความยึดมั่นในตนที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานร่วมกัน  หลายคนเมื่อเห็นพื้นที่และบรรยากาศของวัตรที่เป็นวัตรแรกที่เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มาปฏิบัติธรรม  ก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือ โดยเข้าใจว่าตนจะมาให้ วัตรเป็นผู้รับ มีความคาดหวังที่ไม่ตรงกับสังฆะ  เมื่อเข้ามาช่วยวัตรได้พักหนึ่งก็ล้า เพราะคาดหวังว่าจะต้องได้รับคำชม คำสรรเสริญ เพราะเข้ามาทำงานในฐานะเป็นผู้ให้วัตร

หลวงแม่ท่านสอนกลับกันว่า ให้เห็นว่า การที่เข้ามาทำงานช่วยวัตรนั้น เป็นโอกาสให้เราได้ปฏิบัติ ได้ย้อนกลับเข้ามามองในตนว่า ในการทำงานของเรานั้น ได้ละคลายการยึดมั่นในตัวตนลงอย่างไร สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดกับสังฆะ  การมาช่วยงานวัตรเป็นการช่วยทางกายภาพ แต่ที่จะเป็นรูปธรรมคือการปฏิบัติจากภายในของแต่ละคนมากกว่า     

หากการสร้างตนไม่ชัดเจน การสร้างต่อ ๆ ไปจะไม่มั่นคง

ขณะที่เราสร้างตนนั้น เราขยับพื้นที่ที่จะช่วยสร้างคนอื่น คือ เปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้เข้ามาช่วยงานวัตร เป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกัน ได้เข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานมารยาทของชาววัตร ทั้งพระธรรมวินัยในระดับที่สูงขึ้นไป  ในการสร้างคนจึงมีโครงการทั้งบรรพชา ทั้งการอบรมระยะสั้น ระยะยาว ผู้ที่สนใจดูได้จากตารางประจำปี คลิกที่นี่

สร้างงาน ที่เป็นรูปธรรม คือสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือ เทป วิดิทัศน์ และการจัดการอบรมในโครงการต่าง ๆ

งานที่ช่วยกันเข้ามาสร้างสรรค์นั้น  หากจะให้ต่อเนื่องได้ ต้องมีระบบ ไม่พึ่งกับคน เพราะคนมีเข้ามีออก หากสร้างระบบไว้ดี คนที่จะเข้ามาสานงานต่อก็สามารถทำได้ไม่ยาก

เป้าหมายสุดท้ายเป็นเป้าหมายที่แท้จริง คือการสร้างสังฆะที่มีคุณภาพ สามารถรับใช้พระศาสนาได้ในระยะยาว ตระหนักรู้เสมอว่า พระพุทธองค์ประทานโอวาทว่า ให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท