การบวชภิกษุณีไม่ผิดกฎหมาย

มีผู้สงสัยว่า การบวชภิกษุณีนั้น ผิดกฎหมายหรือไม่?

จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติไว้ว่า

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค  
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว  ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

ดังนั้น การบวชภิกษุณีจึงไม่ผิดกฎหมาย ค่ะ