กิจกรรม ในประเทศ โครงการบรรพชาสามเณรี

บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ

รายละเอียดการบรรพชาสามเณรี

กดที่นี่  ดูวิดีโอการบรรพชาสามเณรี

ความเป็นมา

วันที่ ๖-๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งแรกที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ได้จัดบรรพชาสามเณรี ๓๖ รูป (รุ่นสามโหล)
ได้รับการตอบรับดีมาก สามเณรีทุกรูปได้รับการฝึกอบรมให้ใช้ชีวิตเยี่ยงบรรพชิต
มีการออกบิณฑบาต ฉันอาหารในบาตร อบรมเสขิยวัตร ฯลฯ 
บางรูปได้พบหาทางชีวิต ได้พบธรรมะที่จะนำกลับไปเป็นหลักในชีวิตทางโลกให้ดีขึ้น
ญาติโยมได้รับความปลื้มปีติ ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลสามเณรีพี่น้องลูกหลานที่บวช
ทางวัตรจึงได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้สตรีชาวพุทธเป็นฐานกำลังที่สำคัญของพระศาสนา

จุดประสงค์

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้มีโอกาสบรรพชาตามเจตจำนงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้ศึกษาพระธรรมวินัย
๓.เพื่อเป็นการสร้างฐานสตรีชาวพุทธที่มีคุณภาพ
๔.เพื่อถวายกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในอดีตและปัจจุบัน

หลักสูตร

 • บาลีพื้นฐาน อ่านเขียนบาลี และบาลีอักษรโรมัน
 • คำอธิบายบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น
 • พุทธประวัติและพุทธประวัติภาคพิสดาร (สาแหรกศากยวงศ์)
 • พระไตรปิฎก ปฐมเทศนา หลักคำสอนที่สำคัญ อริยอัฏฐังคิกมรรค
 • ความเชื่อในพระพุทธศาสนา
 • Deconstruction การรื้อทิ้งมายาคติที่บดดบังความงามในพระพุทธศาสนา
 • Herstory (เรื่องราวของสตรีในพระพุทธศาสนา) พระอรหันต์และอรหันตเถรีทั้ง ๘ ทิศ โคตมีวัตถุ
 • ความเป็นมาของคณะสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ สิกขาบท การล่วงพระวินัย การปรับอาบัติ เส้นทางภิกษุณีสงฆ์ การสืบสานภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ
 • ปฐมสังคายนา เถรวาท มหายาน นิกายต่าง ๆ
 • วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนา
 • พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

สตรีชาวไทยพุทธที่พร้อมจะฝึกฝนตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่าย

สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในสังฆะ และพร้อมที่จะนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาตนและรับใช้สังคม

ค่าใช้จ่ายในการบรรพชา

ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท

ผู้สมัครบรรพชาสามารถนำมาชำระได้ในวันปฐมนิเทศ หรือโอนเงินเข้าทางบัญชีวัตรได้เช่นกัน

ระยะเวลาในการบวชและรับสมัคร

วันที่ ๖-๑๕ เมษายน

วันที่ ๕-๑๔ ธันวาคม

เงื่อนไขในการบรรพชา
๑.ได้รับอนุญาตจากบิดา/ มารดา/ สามีแล้ว
๒.บาตร จีวร ของผู้บรรพชาทางวัตรฯ จัดเตรียมให้
๓.ทางวัตรฯ ถือมังสวิรัติ
๔.สำหรับผู้ที่สนใจในการสมัครบรรพชาสามเณรี  หากผ่านการอบรมพุทธสาวิกาจากทางวัตรฯ ก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๕.ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรพชา
๖.ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
๗.ไม่ใช้ยาเสพติดทุกรูปแบบ (รวมบุหรี่)
๘.ไม่มีปัญหาทางอารมณ์หรือจิตวิญญาณ (เช่น มีวิญญาณรบกวน)
๙.สามารถเข้าร่วมฟังปฐมนิเทศได้และร่วมกิจกรรมตรงตามเวลา
(สำหรับผู้ที่่อยู่ต่างประเทศให้ส่งตัวแทนมาร่วมปฐมนิเทศ และติดตามข้อมูลผ่านทาง website)
๑๐.ในช่วงการบรรพชา จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมโดยไม่แปลกแยกจากหมู่คณะ
(หากมีปัญหาสุขภาพให้แจ้งหลวงพี่ประจำกลุ่ม  และให้ช่วยเหลืองานตามกำลัง)
๑๑.ยินดีที่จะทำหน้าที่ธรรมทูต เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการบรรพชาและประเด็นของภิกษุณีสงฆ์
๑๒.ยินดีทำหน้าที่ช่วยเตรียมการอบรมสำหรับรุ่นที่จะบรรพชาต่อไป ตามที่ได้รับมอบหมายและตนเองมีความพร้อม
๑๓.ได้แนบจดหมายเขียนด้วยลายมือของตนเอง เพื่อแนะนำตัวต่อปวัตตินี (๑ หน้ากระดาษ A4)
๑๔.สามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมขานนาค ๓ วัน ก่อนการบรรพชา

หมายเหตุ

 • หากผู้สมัครท่านใดไม่สะดวกและต้องการเจ้าภาพในการชำระปัจจัย ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ทางวัตรยินดีหาเจ้าภาพให้
 • เขียนจดหมายแนะนำตัวขนาดความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4 เล่าประวัติชีวิต ครอบครัว การศึกษา การทำงาน และที่สำคัญที่สุด “เหตุผลว่าทำไมถึงอยากบวช”
 • เอกสารแนบพร้อมใบสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว ๑ ภาพ
 • มาสมัครด้วยตนเองที่วัตร หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
 • เมื่อทางวัตรรับสมัครแล้วจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งวันปฐมนิเทศ
 • ผู้สมัครบรรพชาต้องมาปฐมนิเทศตามวันที่กำหนด  หากไม่มาทางวัตรจะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ในการบรรพชา
 • ผู้สมัครบรรพชาต้องสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมขานนาค ๓ วัน ก่อนเข้าบรรพชา