จดหมายข่าวพุทธสาวิกา

วัตถุประสงค์

๑.สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์

๒.สนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธบริษัท ๔

๓.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภิกษุณีสงฆ์ทั่วโลก

๔.ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิกมูลนิธิพุทธสาวิกา

สิทธิพิเศษสมาชิก

ได้ส่วนลดในการซื้อหนังสือของวัตร ๑๐%

ค่าสมัคร

สมาชิกสามัญ   ๑๐๐ บาท ต่อปี/ ๔ เล่ม

สมาชิกตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท