Featured

เชิญรับชม ธรรมบรรยาย หลวงแม่ธัมนันทา ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live

ผ่าน เพจ วัตรทรงธรรมกัลยาณี และ เพจ Thai bhikkhunis

https://www.facebook.com/Songdhammakalyani/

https://www.facebook.com/thaibhikkhunis2560

Featured

ปฏิทินกิจกรรม

ตารางกิจกรรมวัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ.๒๕๖๔

…………………………………………………………………………………………………………….

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓-๑ มกราคม ๒๕๖๔              สวดมนต์ข้ามปี  – งด

๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔                                       มาฆบูชา

๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                                 โครงการอบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๓

๖-๑๐ มีนาคม      ๒๕๖๔                                    โครงการเข้าเงียบ

๖-๑๕ เมษายน     ๒๕๖๔                                    โครงการบรรพชาสามเณรี รุ่นที่ ๒๖

๑๓-๑๔ เมษายน  ๒๕๖๔                                    วันสงกรานต์

๑-๕  พฤษภาคม   ๒๕๖๔                                   โครงการเข้าเงียบ

๓-๗     มิถุนายน   ๒๕๖๔                                   โครงการเข้าเงียบ

๓-๗     กรกฎาคม  ๒๕๖๔                                  โครงการเข้าเงียบ

๒๔       กรกฎาคม ๒๕๖๔                                   วันอาสาฬหบูชา

๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔                                  โครงการอบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๔

๒๕       กรกฎาคม  ๒๕๖๔                                  เข้าพรรษา

๑๒-๑๖ สิงหาคม    ๒๕๖๔                                  โครงการเข้าเงียบ

๔-๘     กันยายน    ๒๕๖๔                                  โครงการเข้าเงียบ

๒๕-๒๖ กันยายน   ๒๕๖๔                                  โครงการอบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๕

๑-๕ ตุลาคม          ๒๕๖๔                                  โครงการเข้าเงียบ

๒๑ ตุลาคม           ๒๕๖๔                                  ออกพรรษา

๒๓ ตุลาคม           ๒๕๖๔                                  วันปิยมหาราช

๗  พฤศจิกายน      ๒๕๖๔                                   กฐิน

๑๙ พฤศจิกายน    ๒๕๖๔                                   ลอยกระทง

๕-๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๔                                   โครงการบรรพชาสามเณรี รุ่นที่ ๒๗

 

 

หมายเหตุ

ทุกวันอาทิตย์
และวันพระ มีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมเป็นประจำ

นักศึกษา
พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า

 

 

 

Featured

บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ

รายละเอียดการบรรพชาสามเณรี

กดที่นี่  ดูวิดีโอการบรรพชาสามเณรี

Continue reading “บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ”
Featured

ประมวลภาพกิจกรรม

Featured

โครงการเข้าเงียบ 5 วัน

ทุกวันนี้ ผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และแสวงหาวัดซึ่งเปิดโอกาสให้เข้ามาพักค้างเพื่อปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามผู้หญิงเหล่านี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและความปลอดภัยของสถานที่

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ทั้งผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้มาขอเข้าเงียบที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเพราะว่าเป็นวัตรผู้หญิงซึ่งมีความปลอดภัยและมีภิกษุณีธัมมนันทาเถรีผู้ซึ่งมีความรู้ทั้งสมถและวิปัสสนาภาวนาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ ดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้จึงมีอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติในสถานที่ที่ปลอดภัย


แนะนำหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น

Continue reading “โครงการเข้าเงียบ 5 วัน”