กิจกรรม ในประเทศ สู่ทศวรรษที่ ๓ ภิกษุณีในสังคมไทย

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดงานเสวนาวิชาการ สู่ทศวรรษที่ ๓ ภิกษุณีในสังคมไทย

ขอเชิญชมบทบาทภิกษ

Read More
ประวัติและความเป็นมา พระมหาโพธิธรรมาจารย์

เป็นแม่ของลูกไม่พอ ให้เป็นแม่ของโลกด้วย

เป็นแม่ของลูกไม่พอ ให้เป็นแม่ของโลกด้วย : ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์

Read More