โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (IMT)

โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

The 4th International Monastic Trainning (IMT) on June 1-15, 2018

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

วัตรทรงธรรมกัลยาณี ร่วมกับมูลนิธิพุทธสาวิกา ได้จัดอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ

ครั้งแรกในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๘  มีภิกษุณีจากประเทศอินเดียมาร่วม ๔ รูป บาสิกา ๑ ท่าน ภิกษุณีจากเวียตนามมาร่วม ๕ รูป

Continue reading “โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (IMT)”