บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ

รายละเอียดการบรรพชาสามเณรี

กดที่นี่  ดูวิดีโอการบรรพชาสามเณรี

ความเป็นมา

วันที่ ๖-๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งแรกที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ได้จัดบรรพชาสามเณรี ๓๖ รูป (รุ่นสามโหล)
ได้รับการตอบรับดีมาก สามเณรีทุกรูปได้รับการฝึกอบรมให้ใช้ชีวิตเยี่ยงบรรพชิต
มีการออกบิณฑบาต ฉันอาหารในบาตร อบรมเสขิยวัตร ฯลฯ 
บางรูปได้พบหาทางชีวิต ได้พบธรรมะที่จะนำกลับไปเป็นหลักในชีวิตทางโลกให้ดีขึ้น
ญาติโยมได้รับความปลื้มปีติ ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลสามเณรีพี่น้องลูกหลานที่บวช
ทางวัตรจึงได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้สตรีชาวพุทธเป็นฐานกำลังที่สำคัญของพระศาสนา

Continue reading “บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ”