งานเสวนา”ด้วยสองมือแม่”

กำหนดการบนเวที กิจกรรม “ครอบครัวของเรา”
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
จัดโดย มูลนิธิพุทธสาวิกา วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

 • ๙.๐๐ น. เริ่มงาน
 • ๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.        เสวนา เรื่อง “สังคมผู้สูงวัย…ระเบิดเวลาลูกใหญ่”

ผู้ร่วมเสวนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ),ธัมมนันทาเถรี,ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, คุณรสนา โตสิตระกูล ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

 • ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.       นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ญาติโยมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
 • ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.        ละครหุ่นจากบ้านโฮมฮัก
 • ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.        ร่วมเล่นอังกะลุงกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
 • ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.         เสวนา เรื่อง “ด้วยสองมือแม่”

ผู้ร่วมเสวนา ธัมมนันทาเถรี,ภิกษุณีธัมมกมลา,ภิกษุณีธีรวังสา และ ภิกษุณีสุธาสินีดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

 • ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.         สรงน้ำพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 • ๑๕.๓๐ น.                       ปิดงาน

หมายเหตุ                          อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม

งานเสวนาสังคมผู้สูงอายุ ระเบิดเวลาลูกใหญ่

กำหนดการบนเวที กิจกรรม “ครอบครัวของเรา”
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
จัดโดย มูลนิธิพุทธสาวิกา วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

 • ๙.๐๐ น.                            เริ่มงาน
 • ๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.               เสวนา เรื่อง “สังคมผู้สูงวัย…ระเบิดเวลาลูกใหญ่”

ผู้ร่วมเสวนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ),ธัมมนันทาเถรี, ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, คุณรสนา โตสิตระกูล

 • ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.             นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ญาติโยมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
 • ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.              ละครหุ่นจากบ้านโฮมฮัก
 • ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.              ร่วมเล่นอังกะลุงกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
 • ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.              เสวนา เรื่อง “ด้วยสองมือแม่”

ผู้ร่วมเสวนา ธัมมนันทาเถรี,ภิกษุณีธัมมกมลา,ภิกษุณี ธีรวังสา และ ภิกษุณีสุธาสินี ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

 • ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.             สรงน้ำพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 • ๑๕.๓๐ น.                           ปิดงาน

หมายเหตุ                          อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม

โครงการอบรมพุทธสาวิกา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.๒๕๓๕ หลวงย่า (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์) อายุครบ ๘๔ ปี หลวงแม่ธัมมนันทา ขณะนั้น ยังไม่ได้บวช ได้มีดำริจัดงานอบรมพุทธสาวิกาขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมถึง ๑๐๘ คน ทั้งนี้ท่านได้กราบเรียนหลวงย่าว่า จะถวายเป็นกุศลแก่หลวงย่าในวาระครบ ๗ รอบ
หลวงย่านิมิตเห็นต้นไม้สูงๆขึ้นในวัตร ออกดอกสีเหลืองสะพรั่ง เป็นหมายว่าการทำงานพระศาสนาของดร.ฉัตรสุมาลย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

Continue reading “โครงการอบรมพุทธสาวิกา”