โครงการเข้าเงียบ 5 วัน

ทุกวันนี้ ผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และแสวงหาวัดซึ่งเปิดโอกาสให้เข้ามาพักค้างเพื่อปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามผู้หญิงเหล่านี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและความปลอดภัยของสถานที่

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ทั้งผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้มาขอเข้าเงียบที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเพราะว่าเป็นวัตรผู้หญิงซึ่งมีความปลอดภัยและมีภิกษุณีธัมมนันทาเถรีผู้ซึ่งมีความรู้ทั้งสมถและวิปัสสนาภาวนาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ ดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้จึงมีอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติในสถานที่ที่ปลอดภัย

ในปี พ.ศ. 2562 วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามจึงจัดให้มีการเข้าเงียบในช่วงระยะเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 : ระหว่าง วันที่ 2-6 มกราคม

ช่วงที่ 2 : ระหว่าง วันที่ 1-5 มีนาคม  

ช่วงที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 

ช่วงที่ 4 : ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 

ช่วงที่ 5 : ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน

ช่วงที่ 6 : ระหว่างวนัที่ 1-5 พฤศจิกายน

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภิกษุณีธัมมนันทาเถรีและภิกษุณีธัมมปริปุณณา

โครงการอบรมพุทธสาวิกา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.๒๕๓๕ หลวงย่า (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์) อายุครบ ๘๔ ปี หลวงแม่ธัมมนันทา ขณะนั้น ยังไม่ได้บวช ได้มีดำริจัดงานอบรมพุทธสาวิกาขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมถึง ๑๐๘ คน ทั้งนี้ท่านได้กราบเรียนหลวงย่าว่า จะถวายเป็นกุศลแก่หลวงย่าในวาระครบ ๗ รอบ
หลวงย่านิมิตเห็นต้นไม้สูงๆขึ้นในวัตร ออกดอกสีเหลืองสะพรั่ง เป็นหมายว่าการทำงานพระศาสนาของดร.ฉัตรสุมาลย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

Continue reading “โครงการอบรมพุทธสาวิกา”