ปฏิทินกิจกรรม

ตารางกิจกรรมวัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ.๒๕๖๓

…………………………………………………………………………………………………………….

๓๑ ธันวาคม ๖๒ – ๑ มกราคม ๖๓      สวดมนต์ข้ามปี

๓-๗ มกราคม ๖๓                               เข้าเงียบ

๒๙ กุมภาพันธ์- ๑ มีนาคม ๖๓            อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๑

๑-๕ มีนาคม ๖๓                                 โครงการเข้าเงียบ (Silent Retreat)

๖-๑๕ เมษายน ๖๓                             บรรพชาสามเณรี  รุ่นที่ ๒๔

๑-๕ พฤษภาคม ๖๓                           โครงการเข้าเงียบ Silent Retreat

..มิถุนายน ๖๓                 โครงการอบรม International Monastic Training  6 (IMT6)

๔-๖ กรกฎาคม ๖๓                               โครงการอบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๒

    ๖ กรกฎาคม ๖๓                               เข้าพรรษา

๘-๑๒ กรกฎาคม ๖๓                            โครงการเข้าเงียบ Silent Retreat

๑๕-๑๖ สิงหาคม ๖๓                            โครงการอบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๘๓

๓-๗ กันยายน ๖๓                                 โครงการเข้าเงียบ Silent Retreat

     ๒ ตุลาคม ๖๓                                  ออกพรรษา

   ๑๘ ตุลาคม ๖๓                                  กฐิน

๑-๕ พฤศจิกายน ๖๓                            โครงการเข้าเงียบ Silent Retreat

๗-๑๒ พฤศจิกายน ๖๓                         Asian Buddhist Connection Conference (ABC4) , Nepal

๕-๑๔ ธันวาคม ๖๓                               บรรพชาสามเณรี รุ่นที่ ๒๕

หมายเหตุ

ทุกวันอาทิตย์ และวันพระ มีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมเป็นประจำ

นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า