งานเสวนาสังคมผู้สูงอายุ ระเบิดเวลาลูกใหญ่

กำหนดการบนเวที กิจกรรม “ครอบครัวของเรา”
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
จัดโดย มูลนิธิพุทธสาวิกา วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

  • ๙.๐๐ น.                            เริ่มงาน
  • ๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.               เสวนา เรื่อง “สังคมผู้สูงวัย…ระเบิดเวลาลูกใหญ่”

ผู้ร่วมเสวนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ),ธัมมนันทาเถรี, ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, คุณรสนา โตสิตระกูล

  • ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.             นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ญาติโยมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
  • ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.              ละครหุ่นจากบ้านโฮมฮัก
  • ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.              ร่วมเล่นอังกะลุงกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
  • ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.              เสวนา เรื่อง “ด้วยสองมือแม่”

ผู้ร่วมเสวนา ธัมมนันทาเถรี,ภิกษุณีธัมมกมลา,ภิกษุณี ธีรวังสา และ ภิกษุณีสุธาสินี ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

  • ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.             สรงน้ำพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
  • ๑๕.๓๐ น.                           ปิดงาน

หมายเหตุ                          อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม