งานเสวนา”ด้วยสองมือแม่”

กำหนดการบนเวที กิจกรรม “ครอบครัวของเรา”
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
จัดโดย มูลนิธิพุทธสาวิกา วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

  • ๙.๐๐ น. เริ่มงาน
  • ๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.        เสวนา เรื่อง “สังคมผู้สูงวัย…ระเบิดเวลาลูกใหญ่”

ผู้ร่วมเสวนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ),ธัมมนันทาเถรี,ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, คุณรสนา โตสิตระกูล ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

  • ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.       นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ญาติโยมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
  • ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.        ละครหุ่นจากบ้านโฮมฮัก
  • ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.        ร่วมเล่นอังกะลุงกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
  • ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.         เสวนา เรื่อง “ด้วยสองมือแม่”

ผู้ร่วมเสวนา ธัมมนันทาเถรี,ภิกษุณีธัมมกมลา,ภิกษุณีธีรวังสา และ ภิกษุณีสุธาสินีดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

  • ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.         สรงน้ำพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
  • ๑๕.๓๐ น.                       ปิดงาน

หมายเหตุ                          อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม