โครงการอบรมพุทธสาวิกา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.๒๕๓๕ หลวงย่า (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์) อายุครบ ๘๔ ปี หลวงแม่ธัมมนันทา ขณะนั้น ยังไม่ได้บวช ได้มีดำริจัดงานอบรมพุทธสาวิกาขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมถึง ๑๐๘ คน ทั้งนี้ท่านได้กราบเรียนหลวงย่าว่า จะถวายเป็นกุศลแก่หลวงย่าในวาระครบ ๗ รอบ
หลวงย่านิมิตเห็นต้นไม้สูงๆขึ้นในวัตร ออกดอกสีเหลืองสะพรั่ง เป็นหมายว่าการทำงานพระศาสนาของดร.ฉัตรสุมาลย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

จุดประสงค์

โครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้อุบาสิกาได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาสั้นๆ ๓ วัน โดยเลือกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ต่อเนื่องกับวันนักขัตฤกษ์โครงการจะเน้นการถ่ายทอดคำสอนหลัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมชัดเจนเสียก่อนว่า พุทธศาสนาสอนอะไร เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความสับสนทั้งความเชื่อและการปฏิบัติอยู่ไม่น้อยในแต่ละครั้งจะมีการเน้นต่างกัน  เช่น ถ่ายทอดเทคนิคของการตรึกนึกเห็น   พัฒนาความเป็นผู้นำ ทำความเข้าใจกับความสำคัญของจิตอาสา ความสามารถในการจับประเด็น  ฝึกการอ่านระหว่างบรรทัด ฝึกการพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น

ผู้สอน

หลวงแม่ธัมมนันทาเป็นวิทยากรหลัก โดยมีทีมงานหลวงพี่ในวัตรทรงธรรมกัลยาณีสนับสนุน

ผู้จัด

มูลนิธิพุทธสาวิกาและวัตรทรงธรรมกัลยาณี

สถานที่

วัตรทรงธรรมกัลยาณี ริมถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.นครปฐม

ค่าใช้จ่าย

ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท ส่งพร้อมใบสมัคร

หรือติดต่อที่ ๐๓๔ ๒๕๘๒๗๐

กำหนดเวลา

สำหรับ พ.ศ.๒๕๖๑ จะมีโครงการนี้ ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๗๖  วันที่  ๑๒-๑๔ พฤษภาคม  ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

ครั้งที่ ๗๗ วันที่  ๑๑-๑๓ สิงหาคม เทคนิคความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

ครั้งที่ ๗๘ วันที่  ๑๓-๑๕ ตุลาคม การใช้ชีวิตให้เป็นสุขขึ้น