ปฏิทินกิจกรรม

ตารางกิจกรรมที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑ ธันวาคม ๖๑ – ๑ มกราคม ๖๒ สวดมนต์ข้ามปี

๑ มกราคม ๖๒ โครงการทำบุญให้กับลูกที่ไม่ได้เกิด

๒-๖ มกราคม ๖๒ โครงการเข้าเงียบ (Silent Retreat)

๒๙ มกราคม ๖๒ อุปสมบทภิกษุณีที่ประเทศอินเดีย

๓๐-๓๑ มกราคม ๖๒ ประชุมวิชาการนานาชาติ “Women Libertion” อินเดีย

๒-๕ กุมภาพันธ์ ๖๒ นักศึกษาจาก Dayton เข้าเยี่ยมชมวัตร

๒๓ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๖๒ โครงการบวชลูกทิด ๙ คน

๑-๕ มีนาคม ๖๒ โครงการเข้าเงียบ (Silent Retreat)

๖-๑๕ เมษายน ๖๒ บรรพชาสามเณรีชั่วคราว ๙ วัน รุ่นที่ ๒๒

๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๖๒ โครงการอบรมพุทธสาวิกา รุ่นที่ ๗๘ “ Understanding Women ”

๘-๙ มิถุนายน ๖๒ ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๓ “Buddhism and History” เนปาล

๑๐-๑๒ มิถุนายน ๖๒ อบรม “Theravada Monastic” เนปาล

๓-๗ กรกฎาคม ๖๒ โครงการเข้าเงียบ (Silent Retreat)

๑๗ กรกฎาคม ๖๒ เข้าพรรษา

๑๗ กรกฎาคม – ๑๓ ตุลาคม ๖๒ โครงการอบรมครั้งที่ ๕ “International Monastic Training”

๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๖๒ โครงการอบรมพุทธสาวิกา รุ่นที่ ๗๙ “ Strengthening Women ”

๑๐-๑๒ สิงหาคม ๖๒ โครงการอบรมพุทธสาวิกา รุ่นที่ ๘๐ “ Nurturing Women ”

๔-๘ กันยายน ๖๒ โครงการเข้าเงียบ (Silent Retreat)

๑๓ ตุลาคม ๖๒ ออกพรรษา

๑-๕ พฤศจิกายน ๖๒ โครงการเข้าเงียบ (Silent Retreat)

๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๖๒ ทัวร์พุทธศาสนาในจีน

๕-๑๔ ธันวาคม ๖๒ บรรพชาสามเณรีชั่วคราว ๙ วัน รุ่นที่ ๒๓

หมายเหตุ

ทุกวันอาทิตย์ และวันพระ มีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมเป็นประจำ

นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า