บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ

รายละเอียดการบรรพชาสามเณรี

กดที่นี่  ดูวิดีโอการบรรพชาสามเณรี

ความเป็นมา

วันที่ ๖-๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งแรกที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ได้จัดบรรพชาสามเณรี ๓๖ รูป (รุ่นสามโหล)
ได้รับการตอบรับดีมาก สามเณรีทุกรูปได้รับการฝึกอบรมให้ใช้ชีวิตเยี่ยงบรรพชิต
มีการออกบิณฑบาต ฉันอาหารในบาตร อบรมเสขิยวัตร ฯลฯ 
บางรูปได้พบหาทางชีวิต ได้พบธรรมะที่จะนำกลับไปเป็นหลักในชีวิตทางโลกให้ดีขึ้น
ญาติโยมได้รับความปลื้มปีติ ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลสามเณรีพี่น้องลูกหลานที่บวช
ทางวัตรจึงได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้สตรีชาวพุทธเป็นฐานกำลังที่สำคัญของพระศาสนา

Continue reading “บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ”

โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (IMT)

โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

The 4th International Monastic Trainning (IMT) on June 1-15, 2018

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

วัตรทรงธรรมกัลยาณี ร่วมกับมูลนิธิพุทธสาวิกา ได้จัดอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ

ครั้งแรกในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๘  มีภิกษุณีจากประเทศอินเดียมาร่วม ๔ รูป บาสิกา ๑ ท่าน ภิกษุณีจากเวียตนามมาร่วม ๕ รูป

Continue reading “โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (IMT)”

เรียนสมาธิกับหลวงแม่

หลวงแม่สอนสมาธิและออกกำลังกายชี่กง

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น.

สอบถามที่ประชาสัมพันธ์ก่อนได้ค่ะ โทร. ๐๓๔-๒๕๘๒๗๐