งานเสวนา”ด้วยสองมือแม่”

กำหนดการบนเวที กิจกรรม “ครอบครัวของเรา”
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
จัดโดย มูลนิธิพุทธสาวิกา วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

๙.๐๐ น.                             เริ่มงาน

๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.                   เสวนา เรื่อง “สังคมผู้สูงวัย…ระเบิดเวลาลูกใหญ่”

ผู้ร่วมเสวนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ),        ธัมมนันทาเถรี, ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, คุณรสนา โตสิตระกูล

ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.                 นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ญาติโยมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.                  ละครหุ่นจากบ้านโฮมฮัก

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.                 ร่วมเล่นอังกะลุงกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.                 เสวนา เรื่อง “ด้วยสองมือแม่”

ผู้ร่วมเสวนา ธัมมนันทาเถรี, ภิกษุณีธัมมกมลา, ภิกษุณีธีรวังสา และ ภิกษุณีสุธาสินี

ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.              สรงน้ำพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

๑๕.๓๐ น.                           ปิดงาน

หมายเหตุ                          อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม

งานเสวนาสังคมผู้สูงอายุ ระเบิดเวลาลูกใหญ่

กำหนดการบนเวที กิจกรรม “ครอบครัวของเรา”
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
จัดโดย มูลนิธิพุทธสาวิกา วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

๙.๐๐ น.                            เริ่มงาน

๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.               เสวนา เรื่อง “สังคมผู้สูงวัย…ระเบิดเวลาลูกใหญ่”

ผู้ร่วมเสวนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ),ธัมมนันทาเถรี, ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, คุณรสนา โตสิตระกูล

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.             นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ญาติโยมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.              ละครหุ่นจากบ้านโฮมฮัก

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.              ร่วมเล่นอังกะลุงกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.              เสวนา เรื่อง “ด้วยสองมือแม่”
ผู้ร่วมเสวนา ธัมมนันทาเถรี, ภิกษุณีธัมมกมลา, ภิกษุณี ธีรวังสา และ ภิกษุณีสุธาสินี

ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.             สรงน้ำพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

๑๕.๓๐ น.                           ปิดงาน

หมายเหตุ                          อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม

โครงการอบรมพุทธสาวิกา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.๒๕๓๕ หลวงย่า (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์) อายุครบ ๘๔ ปี หลวงแม่ธัมมนันทา ขณะนั้น ยังไม่ได้บวช ได้มีดำริจัดงานอบรมพุทธสาวิกาขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมถึง ๑๐๘ คน ทั้งนี้ท่านได้กราบเรียนหลวงย่าว่า จะถวายเป็นกุศลแก่หลวงย่าในวาระครบ ๗ รอบ
หลวงย่านิมิตเห็นต้นไม้สูงๆขึ้นในวัตร ออกดอกสีเหลืองสะพรั่ง เป็นหมายว่าการทำงานพระศาสนาของดร.ฉัตรสุมาลย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

Continue reading “โครงการอบรมพุทธสาวิกา”