งานเสวนาสังคมผู้สูงอายุ ระเบิดเวลาลูกใหญ่

กำหนดการบนเวที กิจกรรม “ครอบครัวของเรา”
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
จัดโดย มูลนิธิพุทธสาวิกา วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

๙.๐๐ น.                            เริ่มงาน

๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.               เสวนา เรื่อง “สังคมผู้สูงวัย…ระเบิดเวลาลูกใหญ่”

ผู้ร่วมเสวนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ),ธัมมนันทาเถรี, ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, คุณรสนา โตสิตระกูล

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.             นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ญาติโยมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.              ละครหุ่นจากบ้านโฮมฮัก

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.              ร่วมเล่นอังกะลุงกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.              เสวนา เรื่อง “ด้วยสองมือแม่”
ผู้ร่วมเสวนา ธัมมนันทาเถรี, ภิกษุณีธัมมกมลา, ภิกษุณี ธีรวังสา และ ภิกษุณีสุธาสินี

ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.             สรงน้ำพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

๑๕.๓๐ น.                           ปิดงาน

หมายเหตุ                          อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม