ประวัติพระไภษัชฯ

ประวัติพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ได้อธิษฐานไว้ว่า หากได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใด ขอให้พุทธเกษตรของท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

Continue reading “ประวัติพระไภษัชฯ”

หนังสือ

หลวงแม่เขียนบทความประจำในคอลัมน์ธรรมลีลา มติชนสุดสัปดาห์ และมีหลายบทความที่ได้รวมเป็นหนังสือแล้ว ๑๓ เล่ม ดังนี้

Continue reading “หนังสือ”

แจงขั้นตอนบวช ‘ภิกษุณี’

สืบเนื่องจากข่าวหน้า ๗ ในมติชนรายวัน (๑๓ เมษายน ๒๕๕๙) ให้ข้อมูลว่า หลวงแม่ธัมมนันทาเป็นสิกขมานามา ๒ ปี เป็นภิกษุณีมา ๑๐ พรรษา สามารถให้การอุปสมบทภิกษุณีได้เองแล้วนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ท่านจึงให้ข้อมูลปรากฏในมติชนรายวัน (หน้า ๗) วันที่ ๑๕ เมษายน ๕๙ ดังนี้

Continue reading “แจงขั้นตอนบวช ‘ภิกษุณี’”